Ajatuksia avioliitosta

Nyky-yhteiskunnassa on tämä tasa-arvoteema aiheellisesti hyvinkin esillä ja sitä pidetään tärkeänä asiana, kuten oikein onkin. Miehen ja naisen suhteesta (tarkoitan avioliittoa, koska kristittynä on vaikeaa nähdä muunlaista suhdetta) kuitenkin Jumalan Sanassa on kerrottu muutama varsin mielenkiintoinen juttu tästä teemasta ja siitä, miten aviopari, miehenä ja naisena, voi olla samaan aikaan täysin tasa-arvoinen suhteessa toisiinsa ja Jumalaan ja toisaalta, kuinka avioliitossa täysin toimiakseen Jumalan mielestä pitäisi olla tietty roolitus ja järjestys.

Niinkuin monessa muussakin asiassa, niin tässä avioliittoasiassakin kristityt ovat menneet lankaan ja sotkeutuneet maailman tapaan ajatella ja toimia. Se on tapa, jossa kumpikin puoliso ikäänkuin on oikeutettu saamaan onnea aviopuolisonsa kautta ja puolison tehtävänä on nimenomaan tämä onnen tuottaminen vastapuoliskolleen. Tasa-arvo on käsitetty väärin ja miehestä ja naisesta pyritään usein tekemään samanlaisia – yleensä niinpäin, että mies menettää tavallaan miehen paikkaansa perheessä. Avio-erotkin ovat kristittyjenkin keskuudessa varsin yleisiä, eivätkä seurakunnat osaa opettaa tästä asiasta, kuten pitäisi, jotta aviopareilla olisi kestävä perustus ja ymmärrys siitä, miten liitto pysyy kasassa.

Asiaan…

1.Kor.11:7sanoo:

“Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia.”

Mitä tuo oikein meinaa? Tuohan kuulostaa sovinistiselta, onko Jumala sovinisti? Vai onko tämä taas yksi niistä Raamatunkohdista, joka ei ole enää meille totta, nykyaikana?

Väitän, että tuo on totta edelleenkin.

Efesolaiskirjeen luvussa 5 kuvataan miehen ja vaimon roolit Jumalan mielen mukaisessa avioliitossa:

Vaimolle:

“Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.”

Miestä kuvataan vaimon pääksi. Äkkiseltään tämä nostaa naisilla karvat pystyyn ja saadaan väärä käsitys, ettäkö tässä olisi kyse siitä, että mies määräilee ja dominoi ja että naisen paikka olisi nyrkin ja hellan välissä. Tästä ei ollenkaan ole kyse, kuinka muuten voisi tuo yllämainittu Korintolaiskirjeen kohta olla totta:

“Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia.”

Jos mies kohtelee vaimoaan alamaisena ja dominoi ja vallitsee häntä voimallaan väärin, kuinka vaimo voisi sellaisessa tilanteessa olla miehen KUNNIA? EI mitenkään. Kyse ei siis ole tällaisesta vääränlaisesta vallankäytöstä.

San.12:4 sanoo:

“Kelpo vaimo on puolisonsa kruunu”

Tämä tarkoittaa samaa, mistä Paavali puhuu: Miehen tulee avioliitossa toimia vaimon päänä sellaisella tavalla, että vaimo on sen toiminnan tuloksena kuin miehen kruunu, hänen kunniansa, sellainen, jota katsoessa kanssaihmiset ajattelevat, että “WAU mikä nainen, kuinka järkevä, tasapainoinen, uskossa vahva jne.”  Väärin toimimalla saa vihaisen, epäsuskoisen ja masentuneen vaimon, joka haluaa avioeron, eikä sellainen vaimo todellakaan ole miehensä kunnia…

Miehelle tämä Efesolaiskirjeen 5. luku sanoo paljon enemmän, kuin naiselle:

“Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa”

Miehen tehtävä vaimon päänä on melko haastava: Hänen tulee vaalia vaimoaan, kuin itseään, pyrkiä aina ja kaikessa pitämään vaimostaan huolta, että hän menestyisi, olisi iloinen ja ennen kaikkea toimimaan siten, että vaimo olisi uskossa ja Jumalasuhteessaan vahva ja päättäväinen, kestävä ja kaunistettu (vrt. 1.Piet.3)

Tässä verrataan myös miehen ja naisen suhdetta Kristuksen ja seurakunnan suhteeseen. Jos sitä ajattelet, huomaat varmasti, että siinäkin suhteessa Kristuksen tehtävä on kaikessa ajatella ja toimia meidän parhaaksemme ja meidän tehtävä Hänen suuntaansa on sitten tuottaa kunniaa Hänelle sen vuoksi, mitä Hän on ensin tehnyt meille:

“Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi” (1. Kor. 10:31:)

Kristuksen ja seurakunnan suhteessa seurakunnan kunnioitus Kristusta kohtaan ei tapahdu velvollisuudesta, vaan se perustuu siihen, mitä Kristus ensin on tehnyt seurakunnan hyväksi ja on tavallaan luonnollista. Jeesus on Jumalan kuva ja Hän heijastaa Jumalan ajatuksia ja toimintatapoja seurakunnalle ja seurakunta puolestaan heijastaa sitten tätä samaa maailmaan.

Uskon, että avioliitossa homman on tarkoitus toimia samalla mallilla:

* Mies on Jumalan kuva ja kunnia. Jos mies ottaa miehuullisesti paikkansa Jumalan edessä Hänen kuvanaan ja kunnianaan, on uskossa vahva, toivossa kestävä ja tekee kaiken rakkaudessa,  hän heijastaa avioliittoon ja perheeseen (myös lapsille) Jumalan ajattelutapaa. Miehen tehtävä on kaikessa seisoa lujana perheensä päänä siten, että hän aina tarjoaa vastavoiman epäuskolle ja vääryydelle ja on aktiivinen tuomaan esille aina Jumalan mielen mukaiset ajatukset ja toimintatavat. Vaimoaan kohtaan miehen tulee olla Sanan mukaan epäitsekäs ja häntä vaaliva ja aina hänen parastaan ajatteleva. Näin toimiessään vaimo pystyy kunnioittamaan  miestänsä ja siten täyttämään oman roolinsa. Samalla tällainen mies tuo myös turvallisuudentunteen lapsilleen.

Kun mies toimii perheessä ja avioliitossa miehekkäästi (en tarkoita machoilua, vaan Jumalan edessä miehekkäästi, uskovana ja määrätietoisena), hän heijastaa perheeseen ja avioliittoonsa Jumalan kuvaa ja kunniaa. Vaimo on miehen kunnia, mikä tarkoittaa tavallaan, että vaimo heijastaa omalla elämällään taas sitä kuvaa, mitä mies on tuonut hänen heijastettavakseen, he ovat ikäänkuin kaksi peiliä oikeassa järjestyksessä. Tämä ei tarkoita, ettäkö nainen ei voi olla ilman miestä kunnollinen kristytty ja uskossa vahva, ei siitä ole kyse. Ennemminkin uskon, että Jumala on antanut tämän järjestyksen avioliiton avuksi ja Hän haluaa, että mies kantaa vastuunsa perheen päänä oikein ja jumalisesti ja siitä hyötyvät sekä vaimo, että lapset. Toki vaimolla ja lapsilla on omatkin aivot ja oma jumalasuhteensa ja osaavat niitä käyttää ilman tätä perheen päätäkin, mutta oikein toimiessaan tämä Jumalan Sanan mukainen järjestys tuonee jotain lisäarvoa perhe-elämään.

Usein miesten kuulee parisuhdeongelmissaan valittavan sitä, millainen vaimo on, kuinka vaimo toimii väärin ja tekee sitä ja tätä. Vaimo valittaa, haastaa riitaa, ei kanna vastuuta jne. Koska Sanan mukaan vaimo on miehen kunnia, väitän, että näissä tilanteissa itse asiassa mies on vastuussa tilanteesta. Mies ei ole toiminut oikein omalla paikallaan ja vaikka miehen mielestä vaimo on kaikkeen syyllinen, alunperin saattaa ollakin,  että mies on toiminut itse yhtä lailla väärin ja vaimo heijastaa käytöksellään liittoon sitten sitä, mitä mieskin sinne on tuonut.

Sanassa sanotaan, että seurakunta ja Kristus ovat yhtä, jotta maailma saisi tämän yhtyeden nähdessään todistuksen Kristuksesta:

“…että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä- minä heissä, ja sinä minussa-että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.” (Joh.17:21-23)

Samalla tavalla mies ja vaimo ovat yhtä:

“Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.” Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.” (Ef.5 31-32)

Jos seurakunta elää väärin ja rikkoo tämän yhteytensä Kristukseen, se ei menesty, eikä maailma tule näkemään seurakunnan kautta Kristusta:

“Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.” (Joh.15:5)

Samoin, jos mies ja vaimo rikkovat yhteytensä, eivät pysty elämään Jumalan antaman mallin mukaan yhtenä lihana oikein, uskon, etteivät he voi olla hedelmällisiä kaikessa siinä, mitä Isä on avioliiton varalle ajatellut, eikä avioliitto myöskään toimi ulospäin todistuksena Jumalan kunniaksi.

Summa: Jos halut tietää, millainen mies on, katso hänen vaimoaan, hänhän on miehen kuva ja kunnia.

 “Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.” (Ef.5)

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in Juttuja. Bookmark the permalink.

Comments are closed.